Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

STATUT CENY „KŘESADLO“

Preambule
CÍLEM UDĚLOVÁNÍ CENY KŘESADLO JE OCENIT DOBROVOLNÍKY, ZVIDITELNIT DOBROVOLNICTVÍ A NEZISKOVÝ SEKTOR, VZBUDIT V LIDECH ZÁJEM O DOBROVOLNOU ČINNOST I RESPEKT K TĚM, KTEŘÍ JI VYKONÁVAJÍ.
MYŠLENKA UDĚLOVÁNÍ CENY KŘESADLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM HESTIA, O.S.

NAŠÍM CÍLEM JE, ABY KŘESADLA BYLA NEJEN V PRAZE, KDE SE UDĚLUJÍ OD ROKU 2001, ALE TAKÉ V ŘADĚ DALŠÍCH REGIONŮ, KRAJŮ A MĚST.

KŘESADLO JE AUTORSKÝ ORIGINÁL KOVÁŘE JAROSLAVA ZÍVALA.

KDO JE DOBROVOLNÍK?

„Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce službě ostatním. Tím přinášejí lidem naději a dodávají jim sílu k překonávání jejich slabostí. Odměnou za to jim je vědomí, že jejich činnost má skutečný význam.
Jejich odvaha a odhodlání by měly být pro nás pro všechny inspirací k činům.
Dobrovolníci mohou transformovat naši společnost ku prospěchu svých spoluobčanů. Aby se tak stalo, společnost musí považovat dobrovolnou činnost za významnou hodnotu a podporovat působení
dobrovolníků doma i v zahraničí.“
(Z poselství generálního tajemníka OSN Koffiho Annana k zahájení Mezinárodního roku
dobrovolníků – 2001)

Pravidla pro udělování ceny

CENY KŘESADLO SE UDĚLUJÍ JEDENKRÁT ROČNĚ, A TO:
a) v Praze uděluje ceny HESTIA,
b) v dalších krajích, regionech či městech uděluje ceny smluvní partner HESTIA.
S pořádající partnerskou organizací uzavře HESTIA smlouvu obsahující podmínky spolupráce, a to
zejména závazek:

 • poskytnout sdružení HESTIA informace o způsobu výběru komise, výběru oceněných, o přípravách a průběhu předávání ceny, o způsobu mediální prezentace a výběru sponzorů;
 • poskytnout sdružení HESTIA tiskové materiály spojené s předáváním ceny Křesadlo, včetně charakteristik oceněných dobrovolníků určených pro veřejnou prezentaci;
 • uhradit dohodnutou cenu za výrobu Křesadel, včetně režijních nákladů HESTIA;
 • dbát svým jednáním o zachování „dobrého jména“ ceny Křesadlo;

  HESTIA se zaváže smluvnímu partnerovi poskytnout zejména:
 • „know how“ potřebné pro realizaci předávání cen Křesadlo;
 • potřebný počet Křesadel ve smluveném termínu za předem dohodnutou cenu;
 • zveřejnit materiály o předávání ceny a oceněných dobrovolnících na www stránkách HESTIA (www.hest.cz) i na stránkách o dobrovolnictví (www.dobrovolnik.cz).
  Součástí smlouvy je harmonogram přípravy i udílení cen v regionu.

CENY SE UDĚLUJÍ SLAVNOSTNÍM ZPŮSOBEM, A TO:

 • za kalendářní rok v období kolem 5. prosince u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků,
  resp. v průběhu prvního pololetí následujícího roku;
 • v Praze předává cenu obvykle primátor hl. m. Prahy (v kraji obvykle hejtman, případně jeho
  zástupce, ve městě na příklad starosta, jeho zástupce a pod.);
 • na předávání ceny zveme všechny nominované, navrhovatele i zástupce organizací, kde
  dobrovolníci působí – poděkování patří všem;

KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT:

 • občan, který vykonává dobrovolnou činnost v Praze či v kraji, regionu, městě, kde bude cena udělována, tady dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci;
 • v odůvodněných případech může komise udělit mimořádnou cenu, např. ocenění vybraných
  zaměstnanců, kteří přijali dobrovolníky mezi sebe a vytvořili jim dobré podmínky;
 • ročně lze udělit max. 10 cen Křesadlo v každém kraji, regionu, městě.

KDO NAVRHUJE KANDIDÁTY CENY:

Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan.

Návrh na udělení ceny obsahuje:

 • základní osobní data a kontaktní spojení na kandidáta ceny;
 • popis činnosti kandidáta ceny a důvody pro jeho navržení;
 • stručnou charakteristiku a kontaktní spojení navrhovatele;

Doporučení pro navrhovatele:

o dobře popsat charakter dobrovolné činnosti kandidáta v kontextu jeho života a profese či studia, i z hlediska přínosu pro organizaci, ve které dobrovolník působí;

 • o uvést délku dobrovolné činnosti (může být stanoveno minimum 6 měsíců, či 1 rok);
 • o popsat konkrétní obsah či náplň dobrovolné činnosti;
 • o uvést něco výjimečného – zajímavá cílová skupina, tvořivý nápad, netradiční činnost…

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu, udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení:

„Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“

V případě jeho nesouhlasu s publicitou, či z jiných důvodů, dostane cenu další kandidát v pořadí.

KDO VYBÍRÁ OCENĚNÉ:

 • výběrová komise složená se zástupců neziskových organizací, kraje, regionu, města, městských částí, médií a komerčních firem podílejících se na charitativních projektech;
 • komisi obvykle předsedá zástupce pořádající organizace;
 • doporučený počet členů komise je 7 – 11;

Výběrová kritéria – vodítka pro výběrovou komisi mohou být na příklad:

 • dobrovolník student, zaměstnanec, či osoba samostatně výdělečně činná, senior, uchazeč o zaměstnání, žena na mateřské dovolené, zástupce firmy – dobrovolnictví jako součást firemní kultury a pod.;
 • porovnání délky a charakteru dobrovolné činnosti;
 • oblast působení zdravotní, sociální, kulturní, ekologická, děti a mládež a pod.;
 • přínos činnosti dobrovolníka pro cílovou skupinu, pro organizaci, pro širší komunitu;

CENA KŘESADLO:

Křesadlo je originální ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením kalendářního roku.
Dále se předává dopis či diplom s osobním poděkováním obvykle podepsaný primátorem hl. m.
Prahy a zástupcem HESTIA – NDC, resp. v krajích či městech podepsaný představitelem kraje či města a představitelem pořádající organizace. Možné jsou i drobné dárky od sponzorů.

Autoři:
Jiří Tošner&Olga Sozanská
jiri.tosner@hest.cz olga.sozanska@hest.cz